Nasz zespół archeologiczny posiada ponad 15-letnie doświadczenie m.in. w zakresie wykonywania nadzorów archeologicznych i kierowania badaniami wykopaliskowymi. 

Firma „Usługi archeologiczne” powstała w 2001 roku jako wynik wcześniejszej działalności. Od początku specjalizujemy się w zakresie prowadzenia badań archeologicznych i historycznych, wykonywania specjalistycznych ekspertyz i opracowań, działań edukacyjnych i popularyzatorskich związanych z historią. 

W tym czasie wykonaliśmy kilkaset nadzorów - począwszy od niewielkich związanych z wznoszeniem budynków mieszkalnych i usługowych zlokalizowanych w strefach ochrony konserwatorskiej po realizację dużych nadzorów przy inwestycjach liniowych realizowanych w obrębie układów staromiejskich (np. przy budowie sieci kanalizacyjnych), czy inwestycjach drogowych przebiegających przez obszar stanowisk archeologicznych (np. przy budowie autostrad). Zrealizowaliśmy także kilka projektów sondażowych i ratowniczych badań wykopaliskowych wyprzedzających projekty zagospodarowania terenu.

Dysponujemy odpowiednim zapleczem technicznym do badań (sprzęt eksploracyjny i dokumentacyjny, samochody terenowe, magazyn zabytków, pracownia konserwacji zabytków). Nasz zespół tworzą archeolodzy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia badań wykopaliskowych i konserwacji zabytków archeologicznych. Od początku współpracują z nami specjaliści z innych dziedzin gwarantujący wysoki poziom merytoryczny wykonania badań i opracowania wyników (np. archeolodzy podwodni, historyk, historyk architektury, historyk sztuki, antropolog, geograf). Działamy w pełnym porozumieniu z Inwestorem i Służbami Konserwatorskimi.

Warto zaznaczyć, że od początku działalności współpracujemy z innymi organizacjami i instytucjami promującymi szeroko pojętą edukację historyczną. W ramach tych działań współorganizujemy wraz z przedstawicielami ruchu rycerskiego i odtwórcami dawnych rzemiosł m.in. festyny historyczne (turnieje rycerskie, koncerty muzyki dawnej, pokazy rzemiosł). Przygotowujemy również publikacje, foldery, postery, wystawy i prelekcje związane m.in. z wynikami naszych badań.

 

 
Projekt Chwarszczany
e-mail: kolosowski@nadzorarcheo.pl
 
208382